FAQs Complain Problems

नापी तथा नक्सा पास

शहिद लखन गाउँपालिका भित्रका स्वीकृत सडक मापदण्ड ।

दस्तावेज: 

हकदावी गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: 

शहिद लखन गाउँपालिकामा रहेका सडकहरुको सडक मापदण्ड ।

दस्तावेज: 

NeLIS (Nepal Land Information System) र मेरो कित्ता प्रणाली संचालन गरिने सम्बन्धी सूचना ।