FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मौजुदा कानूनका प्रकार दस्तावेज
शहिद लखन गापाको वित्तिय साक्षरता रणनीति २०८० २०८०/२०८१ नीति
AttachmentSize
PDF icon शहिद लखन गापाको वित्तिय साक्षरता रणनीति २०८०.pdf554.45 KB
शहिद लखन गाउँपालिकाको मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०८० २०८०/२०८१ नीति
AttachmentSize
PDF icon शहिद लखन गाउँपालिकाको मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०८०.pdf543.31 KB
संस्था दर्ता नविकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ । २०७८/२०७९ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon शहहद लखन गाउँपाललकासंèथा दता,ा नहवकरण तथा åयवèथापन कायहावलध, २०७९.pdf160.68 KB
न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुदान भुक्तानी कार्यविधि, २०७९ । २०७८/२०७९ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon शहिद लखन गाउँपालिका न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुदान भुक्तानी कार्यविधि.pdf206.94 KB
कार्यपालिका अन्तर्गत रहेका विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९। २०७८/२०७९ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि (सात वटै प्रदेश).pdf213.87 KB
मदिरा (नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ । २०७८/२०७९ विधेयक
AttachmentSize
PDF icon मदिरा ऐन संशोधन विधेयक.pdf82.93 KB
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ । २०७८/२०७९ विधेयक
AttachmentSize
PDF icon न्यायिक समिति.pdf414.3 KB
निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ । २०७८/२०७९ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन कार्यविधि.pdf121.65 KB
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि, २०७९ । २०७८/२०७९ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७९ फाइनल.pdf260.57 KB
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ । २०७८/२०७९ नियमावली
AttachmentSize
PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ पहिलो संशोधन.pdf277.72 KB

Pages