FAQs Complain Problems

विघेयक

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
मदिरा (नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ । २०७८/२०७९ PDF icon मदिरा ऐन संशोधन विधेयक.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ । २०७८/२०७९ PDF icon न्यायिक समिति.pdf
शहिद लखन गाउँपालिकाको संस्था दर्ता विधेयक, २०७९ । २०७९/२०८० PDF icon शहिद लखन गाउँपालिकाको संस्था दर्ता विधेयक.pdf
मदिरा(नियन्त्रण,व्यवस्थापन र नियमन) ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ । २०७९/२०८० PDF icon मदिरा ऐन संशोधन विधेयक २०७९ .pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ २०७९/२०८० PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी विधेयक, २०७८ । २०७८/२०७९ PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८.pdf
शहिद लखन गाउँपालिका जलश्रोत विधेयक,२०७७ २०७७/२०७८ PDF icon जलश्रोत ऐन.pdf
शहिद लखन गाउँपालिका स्थानिय पाठ्यक्रम मस्यौदा १ -२०७७ २०७७/२०७८ PDF icon class one.pdf
शहिद लखन गाउँपालिका स्थानिय पाठ्यक्रम मस्यौदा २ -२०७७ २०७७/२०७८ PDF icon class two.pdf