FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
शहिद लखन गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना २०७७ २०७७/२०७८ PDF icon शहिद लखन गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना २०७७।.pdf
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८० २०८०/२०८१ PDF icon विपद प्रतिकार्य योजना श ल गा पा.pdf
शिहद लखन गाउँपालिका त्रिबर्षीय क्षमता बिकास योजना (आर्थिक बर्ष २०७९/८० - २०८१/८२) २०८०/२०८१ PDF icon CD PLAN - S LAKHAN RMUN.pdf
शिहद लखन गाउँपािलका §िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीित २०७९ २०८०/२०८१ PDF icon GESI STRATEGY-SLAKHAN- FINAL.pdf
मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व. २०८०/८१- २०८२/८३) २०८०/२०८१ PDF icon MTEF Document -Shahid Lakhan Mun final .pdf
स्वत:प्रकाशन २०८०।०८१ दोस्रो त्रैमासिक २०८०/२०८१ PDF icon दोस्रो त्रैमासिक.pdf
आय व्ययको विवरण । प्रथम चौमासिक आ. व. २०८०।०८१ २०८०/२०८१ PDF icon आय व्ययको विवरण । प्रथम चौमासिक.pdf
स्वत:प्रकाशन २०८०।०८१ प्रथम त्रैमासिक २०८०/२०८१ PDF icon स्वत; प्रकाशन २०८० श्रावण १ देखि असोज मसान्त .pdf
योजना किताब २०८०।०८१ २०८०/२०८१ PDF icon योजना किताब २०८०।८१ (2).pdf
आ.व. २०८०।८१ को स्वीकृत जिल्ला दररेट । २०८०/२०८१ PDF icon आ.व._२०८०_०८१_को_स्वीकृत_जिल्ला_दररेट_गोरखा.pdf

Pages