FAQs Complain Problems

कार्यविधि

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
शहिद लखन गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि । २०८०/२०८१ PDF icon शहिद लखन गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
संस्था दर्ता नविकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ । २०७८/२०७९ PDF icon शहहद लखन गाउँपाललकासंèथा दता,ा नहवकरण तथा åयवèथापन कायहावलध, २०७९.pdf
न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुदान भुक्तानी कार्यविधि, २०७९ । २०७८/२०७९ PDF icon शहिद लखन गाउँपालिका न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुदान भुक्तानी कार्यविधि.pdf
कार्यपालिका अन्तर्गत रहेका विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९। २०७८/२०७९ PDF icon विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि (सात वटै प्रदेश).pdf
निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ । २०७८/२०७९ PDF icon निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन कार्यविधि.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि, २०७९ । २०७८/२०७९ PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७९ फाइनल.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधी, २०८० । २०७९/२०८० PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधी.pdf
कार्यपालिका अन्तर्गत रहने विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ । २०७९/२०८० PDF icon विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि (सात वटै प्रदेश).pdf
मनकामना क्षेत्र फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइ बोर्ड (गठन तथा संचालन) कार्यविधि, २०८० २०७९/२०८० PDF icon मनकामना क्षेत्र फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइ बोर्ड (गठन तथा संचालन) कार्यविधि.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि, २०७९ २०७९/२०८० PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७९.pdf

Pages