FAQs Complain Problems

पञ्जीकरण / सामाजिक सुरक्षा शाखा

लावग्राहीको विवरण प्रबिष्ट गर्दा राष्टिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा ।

नवीकरण भएका सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्रका विवरण।

घरबाटै अनलाईन मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।