FAQs Complain Problems

सहकारी शाखा

संस्थाको लेखापरिक्षकको नियुक्तिको जानकारी गराउने तथा लेखापरिक्षण गर्ने सम्बन्धमा ।

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

कोपोमिस (COPOMIS) प्रणालीमा आवद्ध हुने सम्बन्धी सूचना ।

कोपोमिस (COPOMIS) प्रणालीमा आवद्ध हुने सम्बन्धी सूचना ।
मिति : २०८०।०५।२१