FAQs Complain Problems

कोरोना खोप अभियानको दोश्रो चरणमा शहिद लखन गाउँपालिका भित्र वडा नं.१ वाट २२१ वना ,वडा नं.२ वाट १११ जना , वडा नं. ३ वाट ११९ जना , वडा नं.४ वाट १४४ जना , वडा नं.५ वाट ८० जना , वडा नं.६ वाट २१४ जना , वडा नं.७ वाट ११२ जना , वडा नं.८ वाट १७० जना र वडा नं.९ वाट

जन प्रतिनिधि

वडा कर्मचारी