FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मौजुदा कानूनका प्रकार दस्तावेज
शहिद लखन गाउऊपालिकामा गाउँ विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा वयवस्थापन ऐन, २०७६ २०७६/२०७७ ऐन
AttachmentSize
PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६.pdf22.55 MB
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ २०७४/२०७५ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४.pdf7.25 MB
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ २०७४/२०७५ नियमावली
AttachmentSize
PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली, २०७४.pdf5.35 MB
सुत्केरी प्रोत्साहन पोषण भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७५ २०७५/२०७६ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf4.59 MB
शहिद लखन गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ २०७४/२०७५ नियमावली
AttachmentSize
PDF icon शहिद लखन गाउँपालिका कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली.pdf17.54 MB
शहिद लखन गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ २०७४/२०७५ नियमावली
AttachmentSize
PDF icon शहिद लखन गाउँपालिका कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली.pdf41.33 MB
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि २०७५ २०७५/२०७६ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधी, २०७५.pdf17.34 MB
आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्र कार्यसंचालन विधि, २०७६ २०७६/२०७७ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्र कार्यसंचालन विधि, २०७६.pdf47.65 MB
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ । २०७५/२०७६ ऐन
AttachmentSize
PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५.pdf11.1 MB
शहिद लखन गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ २०७६/२०७७ निर्देशिका
AttachmentSize
PDF icon शहिद लखन गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf25.74 MB

Pages